EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Trenciansky hrad

Geschichte:

Die Burg war bis Ende des 13. Jhs. im Besitz des Königs. Am Ende des 13. Jhs. eroberte Mathäus Csák von Trencín die Burg. Nach seinem Tod kam sie wieder in königliches Eigentum. Zwischen 1475 und 1528 war die Burg in den Händen des Herrschergeschlechts Zápolský. Nach 1528 kam sie in die Hand des Alexej Thurzo und danach gehörte die Burg den Familien Forgach bzw. später Illesházy. Seit dem 20. Jh. ist sie Staatseigentum.

Hrad bol až do zaveru 13. stor. královským majetkom. V závere 13. stor. ho získal Matúš Cák z Trencína. Po jeho smrti sa znovu stal súcastou královských majetkov. V rokoch 1475 až 1528 ho vlastnil rod Zápolských. Po roku 1528 bol v rukách Alexeja Thurzu a potom Forgáchovcov a neskôr Illesháziovcov. V 20. storocí prešiel do vlastníctva štátu. (P. B.)

Bauentwicklung:

Nach den archäologischen Funden war die Stelle der Burg schon im 9. Jh. besiedelt und mit einem Wall befestigt. Sie wird mit der Burg „Trusun“ identifiziert, die schon in der Chronik des Anonymus aus dem 12./13. Jh. bezüglich des Madjaren-Vordringens erwähnt wird. Ins 11. Jh. datiert man den Aufbau der Rundkirche mit vier Apsiden auf der Spitze und die ältere Phase des prismatischen Turmes. In der zweiten Hälfte des 13. Jhs. wurde der quadratische Bergfried befestigt und der Turm durch drei weitere Stockwerke erhöht. Bei den Renovierungen Ende des 13. Jhs. und Anfang des 14. Jhs. hat man sich an die Befestigung konzentriert. Mathäus Csák von Trencín ließ am oberen Hof eine neue Zwingermauer bauen und nördlich von der Mitte eine Vorburg. König Ludwig I. der Grosse baute in der oberen Burg einen neuen zweistöckigen Palast, der mit der Rotunde verbunden war und an der südlichen Seite der oberen Burg entstand eine neue Vorburg. Im ersten Drittel des 15. Jhs. war die Burg in den Händen der Königin Barbora aus Celje. Aus dieser Zeit stammt der zweiflügelige Palast beim östlichen Zwinger. Im Zuge des Ausbaus des älteren Palastes und der Rotunde entstand ein großer Hof. Weitere Bauten wurden zwischen dem Turm und der nördlichen Befestigung aufgeführt. Ferner modernisierte man die Befestigung der südlichen Vorburg. Im ersten Drittel des 16. Jhs. füllte man die obere Burg mit einem neuen Palast aus und erweiterte die Befestigung beider Vorburgen. Besonders eindrucksvoll ist die Befestigung der südlichen Vorburg. Kleinere bauliche Aktivitäten folgten in der zweiten Hälfte des 16. und im 17. Jh. Die Burg wurde im Jahr 1790 durch ein Feuer beschädigt. Sicherungsarbeiten der Ruine begannen im 19. Jh. an. Eine weitreichende Denkmalerneuerung der Burg setzte in der zweiten Hälfte des 20. Jhs. ein.

Podla archeologických nálezov bol areál hradu osídlený už v 9. stor. a opevnený valom. Je stotožnovaný s hradom „Trusun“, spomínaným v súvislosti s postupom Madarov v Anonymovej kronike z prelomu 12. a 13. stor. Do 11. stor. sa kladie výstavba rotundy so štyrmi apsidami na vrchole a staršej fázy hranolovej veže. V druhej polovici 13. stor. opevnili štvorcový areál hradného jadra murovanou hradbou a vežu zvýšili o nové tri poschodia, pricom jej steny rozšírili. Pri prestavbách v závere 13. stor. a na zaciatku 14. stor. sa zamerali na zdokonalenie opevnenia. Matúš Cák vybudoval okolo horného hradu nový parkánový múr a severne od jadra predhradie. Král Ludovít I. Velký vybudoval v hornom hrade nový dvojposchodový palác, spojený s rotundou a na južnej strane nové predhradie. V prvej tretine 15. stor. bol hrad v rukách královnej Barbory z Celje. V tom case bol vybudovaný nový dvojkrídlový palác pri východnom parkáne. Asanáciou staršieho paláca a rotundy sa vytvorilo velké nádvorie. Dalšie stavby vznikli medzi vežou a severnou hradbou. Modernizovalo sa aj opevnenie južného predhradia. V prvej tretine 16. stor. doplnili horný hrad novým palácom a zdokonalilo sa aj opevnenie oboch predhradí. Zvlášt výrazné je najmä opevnenie južného predhradia. K menším prestavbám, najmä opevnenia, došlo aj v druhej polovici 16. a v 17. stor. Hrad v roku 1790 poškodil požiar. Zabezpecovacie práce ruiny zacali v 19. stor. Rozsiahla pamiatková obnova hradu sa zacala v druhej polovici 20. storocia. (P. B.)

Baubeschreibung:

Der Zugang zur Burg erfolgte über einen in der Stadt beginnenden Weg zu einem von zwei Rundtürmen flankierten Tor aus dem 16. Jh. Der Eingang befindet sich auf der westlichen Seite der nördlichen Vorburg. In die Vorburg gelangt man nach dem Passieren des so genannten Uhrturmes (13./14. Jh.). In der nördlichen Vorburg befinden sich an der nordwestlichen Seite eine Bastion sowie der rekonstruierte Brunnen. Durch einen Torturm gelangt man von der nördlichen Vorburg in die südliche, deren Befestigung aus dem 16. Jh. stammt. In der Mitte der Burg steht der rekonstruierte Palast des Johannes Zápolskýs aus dem ersten Drittel des 16. Jhs. Nördlich von dem Palast befinden sich der Wohnturm und der Palast der Barbora aus Celje. Im nördlichen Teil der oberen Burg steht auch der rekonstruierte Palast Ludwigs I., und östlich von diesem sind die Grundmauern der Rundkirche des 11. Jhs. erhalten.

Vstup do hradu vedie z mesta cez predbránie s dvojicou okrúhlych veží z druhej polovice 16. stor. na západnej strane do severného predhradia. Don sa vstupuje popri tzv. Hodinovej veži z prelomu 13. a 14. stor. V severnom predhradí je zrekonštruovaná severozápadná delová bašta a studna na severozápadnej strane hradu. Vežovitou bránou sa prechádza zo severného predhradia do južného predhradia s opevnením zo 16. stor. Pri vstupe do jadra hradu je zrekonštruovaný palác vybudovaný Jánom Zápolským v prvej tretine 16. stor. Severne od neho stojí obytná veža a palác Barbory z Celje. V severnej casti horného hradu je zrekonštruovaný palác postavený Ludovítom I. a východne od neho je zachované základové murivo rotundy z 11. stor. (P. B.)

Arch-Untersuchung/Funde:

Augrabungen des Trencianske múzeum in Trencín von Anfang der 1970-er Jahre (T. Nešporová).