EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Príbenicky

Geschichte:

V písemných pramenech se hrad poprvé objevuje v roce 1324. Archeologické nálezy však dokládají jeho vznik již v druhé polovine 13. století. Stavebník hradu není znám. Zakladatelem mohl být panovník, který reagoval na na stavební podnik výtkovcu na Príbenicích, nebo naopak Vítkovci v souvislosti s hradem Príbenice. V roce 1420 byl hrad obsazen táborským vojskem. Jako majetek Vítkovcu byl hrad v roce 1437 zboren.

In den schriftlichen Quellen wird die Burg im Jahre 1324 zum ersten Mal erwähnt. Archäologische Funde belegen jedoch, dass sie bereits in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts entstanden ist. Der Erbauer der Burg ist unbekannt. Es könnte der Monarch gewesen sein, der auf die Bauunternehmungen der mit der Gründung auf Witigonen in Pribenice reagierte, oder es könnten umgekehrt, die Witigonen in Zusammenhang mit der Burg Pribenice gewesen sein.
Im Jahre 1420 wurde die Burg vom Taboritenheer besetzt. Die Burg wurde als Eigentum der Witigonen im Jahr 1437 niedergelegt. (J. Hlozek)

Bauentwicklung:

Hradní areál se sestává z hradního jádra, predhradí a mladšího rozsáhlého opevneného areálu. Hrad náleží bergfritovému typu. Jižní cást jádra zaujal bergfrit, severní cást pak ctyrdílný palác. Hradní jádro i predhradí jsou navzájem oddeleny mohutnými príkopy. Od predpolí je hradní areál oddelen mohutnou šíjovou fortifikací tvorenou príkopem a valem. Po svém obvodu byl rozsáhlý hradní areál zajišten valem a palisádou s možným podílem kamenných konstrukcí. K rozšírení hradního areálu došlo patrne v prubehu 14. století v dusledku snahy Vítkovcu o založení obdobné aglomerace jakou byl latrán na Príbenicích. V predpolí hradu dochovaný lom a mohyly z období praveku a raného stredoveku.

Das Burgareal besteht aus Kernburg, Vorburg und einem jüngeren, weitläufigen befestigten Bereich. Die Burg gehört zum Bergfriedtyp (Wohnturmburg). Den südlichen Teil nahm ein runder Bergfried ein, den nördlichen Teil ein vierflügeliger Palas. Die Kernburg und die Vorburg sind durch mächtige Gräben von einander getrennt. Vom Vorland wird der Burgbereich durch eine massive Spitzgrabenbesfestigung bestehend aus einem Graben und einem Wall geschieden. Das weitläufige Burgareal wurde in seinem gesamten Umfang durch einen Wall und eine Palisade, möglicherweise mit Steinkonstruktionen, geschützt. Auf Grund der Bemühungen der Witigonen, eine Latran in Príbenice ähnliche Agglomeration zu begründen, wurde das Burgareal offensichtlich im Laufe des 14. Jahrhunderts erweitert. Im Burgvorland ist ein Steinbruch erhalten. Eine gesteinskundliche Analyse des Bergfriedmauerwerks ermöglichte eine Identifikation des Materials aus dem Steinbruch im Burgvorland mit der augenscheinlich älteste Bauphase des Bergfrieds. (J. Hlozek)

Baubeschreibung:

Hradní dispozice obsahuje výrazné terénní relikty tvorené kamennou sutí. V prostoru jádra jsou patrná velká torza v druhotné poloze. Komunikacní schéma hradu dodnes není zcela jasné. Geofyzikální merení v prostoru severní cásti opevneného areálu prokázalo existenci kamenné zástavby. -

Die Burganlage enthält umfangreiches aufrecht stehendes Mauerwerk. Innerhalb der Kernburg sind weite Teile einer sekundär errichteten Mauer erkennbar. Die Anlagegestalt ist bis nicht deutlich zu erschließen. Geophysikalische Messungen in der Nordseite des befestigten Areals dienten zum Nachweis einer steinernen Bebauung innerhalb der Ringmauer. (J. Hlozek)

Arch-Untersuchung/Funde:

Výkopové práce v 2. polovine 19. století. V roce 1921 první relevantní archeologický výzkum amatérského archeologa J. Švehly. Povrchový pruzkum P. Vareka a J. Hložek, geodetické zamerejí J. Hložek, geofyzikální pruzkum R. Krivánek.

Erste Ausgrabungen in der 2. H. des 19. Jahrhunderts. Die erste relevante Untersuchung erfolgte 1921 unter dem Amateurarchäologen A. Švehla gemacht. Weitere Untersuchungen führten P. Vareka a J. Hložek, durch. Ferner erfolgten geodaetische und geophysikalische Messungen unter der Leitung von J. Hložek und R. Krivánek